Kulturmiljøplan - kystkulturen, historien og kulturarven.

Kystkulturen, historien og kulturarven.


Vi har etter at vi overtok gården i 2005 gjennomført et omfattende restaureringsarbeid på eiendommen. Gården var i dårlig forfatning da vi overtok eiendommen. Restaureringsarbeidet på gården er så langt det har latt seg gjøre, dokumentert fortløpende gjennom tekst og bilder fra arbeidet. Vi har for vår egen del sammenstilt bilder og tekst fra restaureringsarbeidet i en egen bok «Handelsstedet Buskøy – tekst og bilder fra istandsettingsarbeidet 2006 – 2021». 

 

Vår og familiens intensjon har hele tiden vært å ta vare på stedet og historien. Underveis i restaureringsarbeidet har vi derfor tatt vare på alt av dokumenter, fotografier og gjenstander som vi har kommet over under arbeidet. Dette har vi samlet i et eget «familiemuseum» i gamlehuset og i de gamle sjøbuene på kaia hvor stedets historie kan bli fortalt videre til interesserte i form av tekst og bilder, i form av gamle bruksgjenstander som vi har tatt vare på og ved å gjenskape noe av miljøet og atmosfæren i de gamle sjøbuene på kaia. Vi har sammenstilt historien om det gamle handelsstedet i boken «Refsøen – et gammelt handelssted i Solund, Et historisk tilbakeblikk i tekst og bilder». Historien om det gamle handelsstedet er gjort tilgjengelig for interesserte på biblioteket på Hardbakke og på vår egen hjemmeside, www.buskoy.no.

 

Slik vi ser det, har vi gjennom det arbeidet som allerede er nedlagt på gården, også ivaretatt vårt kulturhistoriske ansvar for gårds-,familie- og kulturhistorien knyttet til det gamle handelsstedet så langt det har vært praktisk mulig, både i egne album med tekst og bilder, i flere temahefter, i egne bøker om handelsstedets historie og om restaureringsarbeidet på det gamle handelsstedet som er nevnt ovenfor,  gjennom presentasjoner av kystkulturen og kulturarven i boken «Handelsstedet Buskøy – kystkulturen og kulturarven»,  gjennom "utstillinger" i gårdsmuseet og gjennom presentasjoner av historien til det gamle handelsstedet på vår egen hjemmeside.

 

Ut fra det som er skrevet i forslaget i høringsframlegget til Kulturmiljøplan for Solund Kommune, er vi usikre på hva forslaget innebærer for eiendommen vår på Buskøy. For oss er det vanskelig å forstå hva som omfattes av forslaget slik det foreligger i høringsframlegget. Hvilke konkrete kulturminneobjekter og  kulturmiljøområder siktes det til? Hva vil være verneverdien og verneformålet knyttet til disse i dag?


Endringene som har skjedd på eiendommen i årenes løp, innebærer at sporene etter dette opprinnelige/originale og tidstypiske/autentiske knyttet til stedet og bygningsmassen er borte. Mange av de opprinnelige bygningene er borte og eksisterer ikke lenger. Samtidig er mange av sporene etter de som har hatt sitt virke her forsvunnet. Det er i dag ikke autentiske spor igjen av butikken, dampskipsekspedisjonen, telefonsentralen eller posten. Det er heller ikke autentiske spor igjen etter interiør eller inventar i boligdelen i hovedhuset. Endringene som er foretatt i årenes løp og tidens tann har dermed resultert i at de aller fleste av de opprinnelige kulturminnene på Buskøy og det som en gang var, ikke eksisterer lenger. 

 

Med henvisning til de store endringene som har skjedd på gården opp gjennom årene både på driftsbygningene og hovedhuset på gården, og som vi har redegjort for i vårt høringsinnspill, ber vi om at Buskøy blir tatt ut av kulturmiljøplanen. Det er i dag få autentiske spor etter det opprinnelige/originale på eiendommen og de gamle bygningene som fortsatt står på eiendommen.