Gjenoppbygging av fjøset - ny driftsbygning

Fjøset har hele tiden vært, og vil fortsatt være en nødvendig del av gardsdriften. Flere av de gamle uthusene ble revet i forbindelse med byggingen av grendevegen på begynnelsen av 1970-tallet uten at disse ble erstattet av nybygg. Disse gamle uthusene rommet bl.a. eldhus, smie, snekkerverksted, bakeri, utedoer og lager som hørte naturlig til driften og livet på garden.

 

For å kunne drifte garden fremover og for å kunne fortsette å ta vare på marka og eiendommen, inventaret og bygningsmassen, har vi behov for nye lokaler til drift av garden og til lagring av utstyr og materialer. Vi har anskaffet ulike maskiner, diverse håndverktøy og annet nødvendig utstyr og hjelpemidler for å kunne drive vedlikehold på bygningene, for «skogsdrift» og vedhogst og for kultivering av marka. Samtidig er det stort behov for innendørs lagring av trematerialer og andre byggematerialer som trengs i forbindelse med restaureringsarbeidet på gården. Vi ser også på mulighetene for å anskaffe et mindre båndsagverk for å kunne lage egne materialer av Sitkagrana på eiendommen.

 

Driftsbygget er tegnet med en åpen planløsning for snekkerverksted og maskiner for saging og bearbeiding av trematerialer i 1. etasje.

 

I 2. etasje er det tegnet en åpen løsning for verksted med arbeidsbord og arbeidsbenk for maling og reparasjon av blant annet vinduer og dører, bygningsdeler og listverk.

 

Den gamle gjødselkjelleren vil bli satt i stand for lagring og oppbevaring av maskiner og utstyr til kultivering og vedlikehold av marka og for lagring av maskiner og utstyr for vedproduksjon og «skogsdrift».

 

Snekkerverkstedet vil ha utstyr for produksjon av listverk (håndfreser) og for produksjon/vedlikehold av bygningsdeler, hagemøbler og annet. Maleverkstedet vil være utstyrt for vedlikehold og sliping av dører og vinduer, hagemøbler og inventar ellers.

 

Vi har også en del plasskrevende utstyr ellers som krever stor lagringsplass, utstyr til ulike aktiviteter bl.a bordtennisbord, hagemøbler, hageutstyr, fiskeredskaper (laksenot)/teiner, diverse båtutstyr, påhengsmotorer etc.

 

Bygget er nødvendig for å kunne fortsette restaureringsarbeidet og for å utvikle eiendommen.